4990
99,80 / L

Fälgrengöring

Art. 36-35
Köp & Hämta
Skicka iväg din beställning nu och vi har dina varor klara för avhämtning på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om Köp & Hämta
Skonsam och effektiv fälgrengöring. En syrafri blandning som reagerar med smutsen och ändrar färg när denna lösts upp. Smutsen spolas sedan enkelt av. För alla typer av fälgar. 500 ml.
Varning
Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Skölj munnen. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också