119:-

Fälgvax Premium

Art. 36-76

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Flytande fälgvax av hög kvalitet. Lätt att applicera på alla typer av fälgar. Vaxet ger fälgen lyster och en vattenavvisande yta. Applicera inte på varma eller solbelysta ytor. Lägg på ett tunt lager och låt torka. Använd medlet koncentrerad form. Polera av med en mikrofiberduk. Rymmer 500 ml
Fara
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Använd skyddshandskar. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också