149:-
149:- / KG

Metallpolish

Art. 36-48
Putsmedel som får din bil, MC eller båt att glänsa. Efter behandling skapas en hållbar, skinande yta som håller smuts och rost borta. Lämpligt på t.ex. krom, mässing, tenn, koppar, silver, rostfritt stål samt akrylplast.
OBS: bör ej användas på kromad plast, eloxerad aluminium eller obehandlade lättmetallfälgar.
Gör så här: Applicera pastan med en mjuk trasa. Gnid in medlet ordentligt på ytan. Tillåt EJ medlet att torka. Polera med en ren torr trasa. En skyddande vaxfilm lämnas kvar på ytan och förhindrar därmed att ytan åter blir matt. Förvaringstemperatur: 5–15°C.
Innehåller: alifatiska kolväten 15-<30%, anjoniska tensider 5-<15%, nonjoniska tensider <5%.

1 kg

Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Irriterar huden. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras inlåst. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter