8490
849:- / KG

Keramisk pasta

Art. 36-4551

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Keramiskt antikärvmedel för montering och demontering av gängade delar, tätningar och flänsar. Skyddar mot inbränning, korrosion och kärvning. Förhindrar oljud och vibrationer i skivbromsar. Lämplig för ABS. Ingen risk för galvanisk korrosion. Temperaturområde: -40 – +1400 °C. Utseende: Vit pasta. 100 g.
Fara
Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter