8990
449,50 / L

Dieselpartikelfilterrengöring

Art. 36-6750
Prisvärd och effektiv rengöring av tilltäppta dieselpartikelfilter (DPF). Optimal vid frekvent stadskörning. Kan även användas i förebyggande syfte. Soten bränns av under drift med hjälp av en bränsleburen katalysator som sänker sotens antändningstemperatur. Kan användas i alla kommersiella dieselmotorer med katalytiskt filter. Regelbunden användning ger bättre förbränning samt förebygger driftstopp och motorvarningar. 200 ml.

Bruksanvisning Tillsätt en burk på 200 ml till ca 50 l dieselbränsle för omedelbar rengöring. Använd en burk per fulltankning varje 5000 km för förebyggande behandling.
Hållbarhetstid: se burk

Egenskaper
  • Startar rengöring vid cirka 250° C i stället för 400° C.
  • Utmärkt stabilitet i alla körförhållanden.
  • Tolerant mot bränslen med höga svavelhalter.
  • Påverkar inte paraffinbildning vid kallt väder.
  • Ekonomiskt fördelaktigt.
  • Rengör spridarna för att minska framtida sotbildning i filtret. • Filtrets kontrollampa stängs av efter en lyckad rengöring.
Fara
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter