3990
99,75 / L

Snickerispackel

Art. 36-1315
Vattenbaserat, mycket fingraderat spackel med god färgbärighet. Lämpar sig för spackling på trä och snickeriarbeten inomhus. Spacklet har god öppentid och lämpar sig därför till spackling av större ytor, t.ex. bredspackling av dörrblad. 400 ml.

Tekniska data
 • Färg: vit
 • Lösningsmedel: vatten
 • Kornstorlek: 0,030 mm
 • Densitet: ca 1.750 kg/m³
 • Torrsubstanshalt: ca 75 %
Användningsinstruktioner
 • Förbehandling: Appliceringsytorna skall vara rena och fria från fett, damm etc., som är brukligt vid fackmannamässig behandling
 • Applicering: appliceras för hand med bredspackel eller Japanspackel
 • Torktid: ca 1 timme, vid 1 mm skikttjocklek. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
 • Vidhäftning: produkten har hög vidhäftning mot trä
 • Förbrukning: 1 liter/m² vid 1 mm skikttjocklek. Varierar kraftigt beroende på underlagets beskaffenhet.
 • Användningstemperatur: +5 - + 35°C
 • Rengöring av verktyg: vatten
 • Lagring: max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C -+20°C.
SKYDDAS MOT FROST.

Övrigt:
Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.
Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.