199:-
9,95 / KG

Flytspackel, inomhus

Art. 36-8340
För avjämning på cementbaserade golv (även med värmeslingor), samt på klinker, natursten eller på golvgips. Fiberförstärkt, snabbhärdande och självutjämnande. Åtgång (1 mm skikt): 1,6 kg/m2. För inomhusbruk. Förbehandla med Primer C för bättre vidhäftning. 20 kg.
Appliceringstjocklek: 3 till 40 mm. Torkar och härdar snabbt. Självutjämnande.
Åtgång: 1,6 kg/m2 för varje mm tjocklek.
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum, vid förvaring på torr plats.
Bruksanvisning:
Underlaget måste vara rent, helt torrt, fast samt fritt från sprickor och stigande fukt. Absorberande porösa underlag med pulverfina ytor måste förbehandlas med Primer C. Mät upp korrekt mängd vatten (4,4-4,8 l till en förpackning om 20 kg) i Biltemas måtthink, 86-1022. Häll det uppmätta vattnet i en ren behållare. Blanda därefter ner innehållet i förpackningen under omrörning, tills du får en homogen och klumpfri massa. Låt vila i 3 minuter, rör sedan om igen. Applicera produkten med en bredspackel med slätt stålblad. Flytspacklet måste appliceras inom 30 minuter. Torktid ca 3 timmar vid +23 °C. Golv kan läggas efter 24 timmar. Appliceringstemperatur: +5 °C till +35 °C.

VID TVEKSAMHET, LÄS DEN TEKNISKA INSTRUKTIONEN ELLER RÅDFRÅGA EXPERTIS PÅ PRODUKTEN INNAN ANVÄNDNING.
Varning
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.