2690
8966,67 / KG

Express-epoxy

Art. 36-2448

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Fäster det mesta på några sekunder!

Snabbhärdande 2-komponents epoxy för stark sammanfogning av de flesta material: metall, glas, keramik, trä, tegel, härdad cement, läder, tyger, hårda plaster, gummi m.m. Levereras i lättanvänd spruta. Resistent mot många kemikalier. 3 g.

Bruksanvisning
  1. Rengör och torka ytorna som ska sammanfogas.
  2. Maskera runtomliggande och känsliga ytor.
  3. Dra ut munstycket några mm, tills det klickar.
  4. Applicera på bägge ytor och tryck ihop minst 60 sekunder.
  5. Skär bort överblivet medel med en kniv.
  6. Fullständig vidhäftning tar ca 20 min i rumstemperatur, längre vid kyla.
Bas
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Härdare
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också