4990
199,60 / L

Superlim

Art. 36-4831

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Set med tjockflytande superlim och aktivator på sprayflaska för bästa resultat. Limmar sekundsnabbt samman de flesta plaster samt porösa och ojämna ytor. Exakt dosering. De limmade delarna kan direkt användas eller bearbetas vidare. Appliceras i temperaturområdet +5 °C till +30 °C. Flampunkt: 81 °C. Färglös.
Bas
Varning
Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller Hydrokinon. Kan orsaka allergisk reaktion. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter