6990
225,48 / L

Brandmassa

Art. 36-429
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
  • För lagning och tätning av sprickor och hål i spisar, ugnar och skorstenar m.m.
  • Tål 1500 ˚C
  • Mycket god vidhäftningsförmåga på metall, tegel och cement
  • Expanderar eller sammandrar inte efter stelning
  • God gastålighet
ANVÄNDNING
  1. Ytorna ska vara fria från damm, smuts, färg, olja och fett. Porösa material bör fuktas försiktigt med vatten för att öka vidhäftningsförmågan.
  2. Skär av patronspetsen till önskad fogbredd. Applicera med kittpistol.
  3. Vid behov stryks massan ut med hjälp av en fuktad spackelspade eller kniv. Torka genast bort överflödig massa med en våt trasa.
  4. Låt torka i minst 24 timmar. Öka därefter enhetens temperatur gradvis. För snabb uppvärmning kan orsaka sprickor i tätningen om den inte är helt torr.
TEKNISKA DATA
Konsistens: Svart massa
Sammansättning: Vattenglas, kaolin
Densitet: 1,92 g/cm²
pH: ca 12
Temperaturtålighet: 1500 °C
Appliceringstemp: > 0 °C
Torktid: 24 timmar (skinnar efter 5 minuter)
Volym: 310 ml
Fara
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarliga ögonskador.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också