3990
133:- / L

Butyltätning

Art. 36-4836
Köp & hämta
Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på Biltema {0} inom 2 timmar!
Läs mer om köp & hämta
Ger en mycket tät och elastisk fog. För skarvar och genomföringar i hus, bil och båt (ovan vattenlinjen). Tätar i tak, skorsten, rännor, stuprör m.m. Även till rörelsefogar (med bottningslist). För inom- och utomhusbruk. Grå. 300 ml.

Fördelar & Funktioner
 • Högelastisk: Medger fogrörelse upp till 25 %.
 • Mångsidig: God vidhäftning utan primer på de flesta material, inklusive bitumen. Fäster även på våta, glatta ytor.
 • Övermålningsbar med de flesta färger och lacker, inklusive vattenburna.
 • Väderbeständig
 • UV-stabil
 • Mögelresistent
 • Silikonfri
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras svalt. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Kemisk bas: Butyl (syntetiskt gummi)
  • Egenskaper: Högelastisk
  • Rörelseupptagning: 25 % av ursprunglig fogbredd
  • Hårdhet: 25° Shore A
  • Elasticitetsmodul: 0,5 N/mm² (högmodulär)
  • Klassning: ISO 11600: F - 25HM, G - 25HM
  • Appliceringsförhållande: +5–+40 °C
  • Bearbetningstid: 15–20 min
  • Temperaturbeständighet: -25–+100 °C
  • Densitet: 0,95 g/cm3
  • Lagringstid: Upp till 12 månader i oöppnad förpackning

Andra kunder köpte också