219:-
876:- / KG

Primer för nåtning av teakdäck

Art. 25-4707

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Polyuretanbaserad primer till Biltemas nåtmassa. Används i samband med nåtning av teakribb för optimal vidhäftning. Använd primer i samband med sten, betong och plaster med porösa ytor. Vissa metaller och plaster bör testas före användning. OBS! Ej användbar på akryl, polypropylen, polyetylen och polyamid. 250 ml.
Fara
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../ utrustning. Undvik att andas in ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också