4990

Marin metallpolish

Art. 30-559

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Marine Polish lämpar sig för polering av guld, silver, koppar, krom, mässing, brons, aluminium, stål och gelcoat. Polishen lämnar en skyddande film efter sig.

Varning
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också