8990

Marin rubbing

Art. 30-574

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Marine Rubbing är ett polermedel för dig som vill få din båt att glänsa samtidigt som du får bort medelstora repor. Fungerar utmärkt både för hand- eller maskinpolering. Passar på de flesta lacker och plaster samt gelcoat på båt, bil, husbil, husvagn, MC, släpvagnar, hästkärror m.m. 500 ml.

Om du använder polermaskin och Marine Rubbing kan du enkelt anpassa polerrondellens egenskaper och hårdhet för att få polermedlet att passa såväl till mildare rubbing som finare polering.

Varning
Innehåller 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård om du känner dig dålig. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.
    • Användningstemperatur: +5–+30 C°
    • Spädning: Brukslösning, späds inte
    • Lagringstid: Öppnad förpackning 2 år
    • Basmaterial: Alifatiska kolväten, nonjontensider

Andra kunder köpte också