249:-

Reparationssats, däck

Art. 82-573

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Komplett reparationssats med allt du behöver för att själv kunna laga en punktering utmed vägen eller i garaget. Alltsammans förpackat i en liten smidig väska. Passar endast för slanglösa däck.
Fara
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händerna grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter.

Reservdelar

 • TÄTNINGSPLUGGAR 5-PACK

  TÄTNINGSPLUGGAR 5-PACK

  Art. 82-741
  Reservdel till 82573
  3990
 • CO2 PATRON 16G 3-P

  CO2 PATRON 16G 3-P

  Art. 82-574
  Kolsyrepatron, 16 g
  7990
 • REGULATOR TILL CO2-PATRON

  REGULATOR TILL CO2-PATRON

  Art. 82-058
  9990

Andra kunder köpte också