5490
109,80 / L

Interiörtvätt

Art. 36-1921

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengöringsmedel som effektivt avlägsnar smuts och fett från bilrutor, instrumentpanel, och andra ytor av hårt plastmaterial tack vare den aktiva rengöringsformulan. Kan användas både på insidan och utsidan av bilen. Lämnar en behaglig citrusdoft. 500 ml.
Varning
Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också