5490
109,80 / L

Interiörtvätt

Art. 36-1921

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Rengöringsmedel som effektivt avlägsnar smuts och fett från bilrutor, instrumentpanel, och andra ytor av hårt plastmaterial tack vare den aktiva rengöringsformulan. Kan användas både på insidan och utsidan av bilen. Lämnar en behaglig citrusdoft. 500 ml.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också