9490
1898:- / L

Gänglåsning

Art. 36-30

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Universalmedel som passar till de flesta situationer där man vill hindra ett skruvförband från att vibrera loss. Ett par droppar är tillräckligt för att låsa en skruv eller mutter. Låsningen är anaerob, d.v.s. den härdar först efter att den monterats, då det saknas luft i skruvförbandet.

Ger ett säkert förband som enkelt demonteras med vanliga handverktyg. Kan användas på alla typer av metall (t.ex. mässing, rostfritt stål, titan, aluminium). Klarar gängstorlek upp till M36. 50 ml.
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Innehåller 1-acetyl-2-phenylhydrazine. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Vid hudirritation: Sök läkarvård. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tvätta händerna grundligt efter användning. Undvik att andas in ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter