5990
149,75 / L

Startspray

Art. 36-526
Biltema Startspray underlättar kallstart av förbränningsmotorer. Sparar batteri och startmotor. 400 ml. Bruksanvisning: Spraya några sekunder direkt in i motorns luftintag (luftrenaren, förgasaren eller insugningsröret). Starta omedelbart med ett lätt tryck på gaspedalen. Starta inte samtidigt som du sprayar. Om motorn fortfarande vägrar att starta efter att ha utfört denna procedur några gånger, kontrollera tändsystemet. VARNING! Får ej användas till dieselmotorer med glödstart.
Fara
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadligt vid förtäring. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Förvaras inlåst. Framkalla INTE kräkning. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter