9490
804,24 / L

Tätningsmedel

Art. 36-1776

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Ett flytande packningsklister som härdar långsamt och förblir elastiskt efter härdning. Används t.ex för tätning av packningar, flänsar, metall mot metall samt för att låsa gängor. Tätningsmedlet står emot bensin, olja, kylarvätska och diesel. Perfekt för användning i alla typer av fordon. Tål tryck upp till 345 Bar. 118 ml.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också