3690
36,90 / KG

Glykol Universal, färdigblandad

Art. 36-1799

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En etylenbaserad kylarglykol för bensin- och dieselmotorer avsedd för toppfyllning. Ger ett mycket bra skydd mot frost, korrosion och överhettning. Kan blandas med andra etylenglykolbaserade kylarvätskor. Färdigblandad, -38°. Färg: transparent. 1 kg.
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd ögonskydd. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också