1990

Gasolbehållare, 227 g

Art. 17-594
Gasolbehållare av engångstyp. Passar Biltema gasolprodukter. Uppfyller kraven för EN 417.
Fara
Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Extremt brandfarlig gas.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också