2990
14,95 / KG

Kulörtvättmedel, pulver

Art. 36-5914
Ett maskintvättmedel för 30 °C, 40 °C, 60 °C eller 95 °C. Lämpligt även vid handtvätt. Avsett för alla typer av textiler, utom siden och ull. Fritt från fosfat och zeoliter. 2 kg.
Varning
Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Innehåller 4-t-Butylcyclohexyl acetate; Hexyl salicylate; Dimethylmyrceton; Lipase; Substilisin,; Alpha-amylase. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter