Bra att veta om batterier


Olika batterityper

I Biltemas sortiment finns tre kategorier av laddbara batterier. Även om de utvändigt kan se lika ut är deras egenskaper genom den inre uppbyggnaden mycket olika.

Startbatteri
Startbatterier används vid start av bränslemotorerer som kräver stor ström under kort tid. Startbatterier är mindre lämpliga för att driva annan utrustning. Startbatterier finns i utförande SMF, Gel, AGM, Litium och EFB:

SMF – Underhållsfritt normalbatteri med flytande elektrolyt i tätt kärl med säkerhetsventil mot övertryck. För stående montering.

Gel – Underhållsfritt batteri där elektrolyten är bunden i gelé. Saknar säkerhetsventil och kan därför monteras såväl liggande som stående.

AGM – Underhållsfritt batteri där elektrolyten har bundits i en massa av krossat glas. Batteritypen klarar fler upp- och urladdningar än normalbatteriet, och är därför särskilt lämpligt till bilar med Start/Stop-teknik eller som startas ofta. Kan monteras liggande eller stående.

Litium – Underhållsfritt batteri med högre kapacitet, lägre självurladdning och lägre vikt än syrabatterier av motsvarande storlek. Kan monteras liggande eller stående.

EFB - Underhållsfritt batteri med flytande elektrolyt i tätt kärl med säkerhetsventil mot övertryck. Denna batterityp har dubbelt så hög cyklingstålighet jämfört med ett standard SMF-batteri. EFB-batteriet är särskilt utvecklat för fordon med Start/Stopsystem. För stående montering.

Fritidsbatteri
Fritidsbatteriet är konstruerat för att driva elektrisk utrustning, och är olämpligt som startbatteri. Finns i utförande SMF.

Blyackumulator
Blyackumulatorn används i större leksaker eller som backup i olika anläggningar. Helt kapslat batteri som kan monteras liggande eller stående.

Vilket batteri ska jag välja?

Förutom att batterier tillverkas för olika ändamål varierar de också i storlek, utformning och kapacitet beroende på var de ska användas. Den elektriska volymen hos ett batteri anges i Amperetimmar (Ah), och hos startbatterier där startströmmens storlek är viktig anges den i CCA (Cold Cranking Amps).

Personbil och Lastbil
Till en och samma bilmodell kan det finnas flera batterialternativ beroende bilens utrustningsgrad. Generator och batteri har tillsammans dimensionerats därefter. Därför är det viktigt att behålla balansen mellan generator och batteri om du ska köpa ett nytt batteri till bilen. Det är därmed en bra regel att välja ett batteri med samma fysiska utförande, antal Amperetimmar och storlek på startström som det gamla. Det finns till exempel ingen fördel i att välja ett batteri med väsentligt högre Amperetimmetal, eftersom ett sådant tar längre tid för din generator att återladda och du riskerar startproblem vid kyla.

Husbil och Husvagn
Om husbilen är utrustad med ett ensamt batteri väljer du ett startbatteri eller ett husbilsbatteri. Är den däremot utrustad med flera batterier väljer du startbatteri för motorstarten och ett eller flera fritidsbatterier för förbrukarna (bodelen). Till husvagn används fritidsbatterier med egenskaper som överensstämmer med tillverkarens rekommendationer. Är husvagnen försedd med laddning genom sol eller vindkraft ska du använda särskilda batterier som klarar en så låg laddningsström utan att skadas.

MC
I en MC är utrymmet för batteriet ofta starkt begränsat. Välj därför ett batteri som i mått och kapacitet överensstämmer med vad tillverkaren rekommenderar. Om batteriet monteras liggande kan du välja ett batteri av typen Gel eller Litium. Monteras batteriet stående kan du även välja SMF.

Båt
I mindre båtar med bara ett batteri ska du använda ett startbatteri eller marinbatteri. Till större båtar med flera batterier ska du använda startbatteri till motorn och fritidsbatterier till förbrukningen. Är båten utrustad med laddning från solceller eller vindkraft måste fritidsbatterierna vara av en sort som lämpar sig för detta. En eventuell bogpropeller bör med fördel drivas av ett eget batteri av AGM-typ. För din säkerhet ska en båt med flera batterier vara utrustad med ett skiljerelä som ser till att startbatteriet alltid är fullt uppladdat.

Montering och anslutning

Montera batteriet fast förankrat i bilens hållare, eller i ett särskilt batteriutrymme. I en husbil, husvagn eller båt ska batteriutrymmet vara välventilerat och avskilt från övrig elektrisk utrustning. Det behöver däremot inte vara dränerat eftersom underhållsfria batterier normalt inte avger någon vätska. Innan du ansluter batteriet är det viktigt att först rengöra poler och kabelskor - oxiderade eller ärgade anslutningar kan reducera batteriets effekt med upp till 25 %. Putsa anliggningsytorna blanka med en polborste eller smärgelduk och smörj därefter med batteripolfett.  

Användande och skötsel

Normallivslängden för ett laddbart batteri är ca 4-5 år, men om du sköter det rätt kan det leva betydligt längre. Batterier mår bäst av regelbundet arbete - ett batteri som vilar en längre tid dör bort. Batterier bör heller inte djupurladdas (under 12 V) eftersom det orsakar oxidation hos de elektriska plattorna, något som kraftigt försämrar batteriets livslängd och kapacitet.

Batteribanken i en båt eller husvagn bör vara kompletterad med ett batteriskydd som bryter strömmen till förbrukarna innan spänningen blir för låg. Batterier som står overksamma i mer än fem veckor, till exempel båt-, MC- eller husvagnsbatterier ska förvaras svalt men frostfritt och laddas upp en gång i månaden. Använd gärna en underhållsladdare som kontinuerligt övervakar och kompletteringsladdar batteriet.

Ett fulladdat batteri har en vilospänning på ca 12,7 V.

Ett halvladdat batteri har en vilospänning på ca 12,2 V.

Ett urladdat batteri har en vilospänning på ca 11,7 V.

Laddning

Ladda batteriet på ett oömt underlag i ett välventilerat utrymme. Moderna batterier är normalt täta, men om batteriet är skadat eller om en felinställd, inkompatibel eller trasig laddare används kan batteriet överhettas och släppa ut vätgas genom säkerhetsventilen. Vätgas bildar tillsammans med omgivningsluften knallgas som är mycket explosiv. I samband med laddning av batterier får därför ingen annan elektrisk utrustning användas i samma lokal. När det gäller val av laddare finns det, förutom laddare för Litiumbatterier som kräver en egen typ av laddare, booster, traditionell laddare och intelligent laddare. 

- En booster är en kraftfull snabbladdare för ett eller flera batterier. Laddartypen används vid verkstäder för akutladdning och är inte lämpliga för normalladdning eftersom snabbladdning sliter kraftigt på batteriet. Boostern kan användas till SMF och AGM-batterier.

- En traditionell laddare kan användas till batterier av SMF och AGM-typ men inte till Gel-batterier. Den är billigare och något snabbare än en intelligent laddare, men du måste själv avbryta laddningen när batteriet är fulladdat annars riskerar något att skadas. 

- En intelligent laddare kan användas till såväl SMF, AGM som Gel-batterier. Den anpassar laddningsströmmen efter batteriet och avbryter laddningen när batteriet är fullt. Laddaren kan också användas till underhållsladdning av säsongsanvända batterier.

Oavsett vilken typ av laddare du väljer ska den vara dimensionerad efter antalet Amperetimmar på ditt batteri. I produkttexten för respektive batteriladdare hittar du en specifikation av batterikapaciteten. 

Frågor och Svar

Vad är Amperetimmar (Ah)?
Amperetimmar (Ah) anger den strömmängd (kapacitet) som ett batteri kan avge. För startbatterier mäts kapaciteten under en 20 timmars urladdning vid 25°C till slutspänningen 10,5 V.

Vad betyder CCA?
CCA betyder ”Cold Cranking Amperes”. Det är ett mått på den ström ett fulladdat nedkylt batteri kan leverera vid -18°C under minst 30 sekunder innan batteriet når så låg spänning som 7,2V. Vid mätning av helt nya batterier kommer ofta CCA-värdet att ligga ca 20 % under det angivna. Först efter ett par veckors användning har batteriet fått sin fulla kapacitet och CCA-värdet motsvarar det som har angivits av tillverkaren. CCA mäts i flera skalor. Biltema har uteslutande valt att använda den europeiska standarden EN.

Vad är rätt laddningsspänning?
I en bil ska laddningsspänningen mätt på batteriets poler vara ca 14,4V vid 25°C, och i 24-voltssystem dubbelt så hög, alltså ca 28,8V. 

När är ett batteri fulladdat?
Ett fulladdat batteri håller vilospänningen 12,7 Volt. Syravikten är då 1,28. Ett urladdat batteri håller en vilospänning 11,7 Volt. Syravikten är då 1,20. Om ett batteri under en längre tid befinner sig på en laddningsgrad av 50 % (12,4 V) eller lägre kommer batteriet att börja sulfatera (se nedan) och förstöras. Det är viktigt att ett batteri som har en laddningsgrad av 50 % eller mindre laddas upp snarast.

Vad innebär sulfatering?
Sulfatering är det som sker när batteriet rostar. Risken för sulfatering ökar ju mer urladdat ett batteri är. Det enda sättet att undvika sulfatering är att ladda batteriet regelbundet. På så sätt får batteriet en längre livslängd. När batteriet laddas ur övergår blyet och blyoxiden som tidigare fanns på batteriets blyplattor till blysulfat. Detta blysulfat bildar i sin tur vatten som späder ut batterisyran. Att det bildas blysulfat är en naturlig del av processen i ett batteri. Vid en uppladdning av batteriet återskapas sulfatet till bly, blyoxid och svavelsyra. Om batteriet får stå urladdat växer kristallerna av blysulfat på ett annat sätt och så mycket att de inte går att återskapa vid laddning. En sulfatering har då skett och batteriet är oftast förstört.

Varför blir batteriet varmt vid laddning?
En trolig orsak till att batteriet blir varmt är att batteriet har stått urladdat och därmed sulfaterat delvis. Om inte batteriet fungerar efter laddningen ska det bytas ut.

Vad händer om man ansluter ett batteri polvänt?
Det uppstår omedelbart skador på elsystemet eftersom dioderna i generatorn förstörs. Var därför ytterst noggrann vid montering av batteriet eftersom följdskadorna av en polvändning ofta är mycket kostsamma att åtgärda.

Kan ett batteri explodera?
För att batterier ska explodera måste det finnas en yttre påverkan som antänder den vätgas som finns i batteriet. Om en explosion sker har batteriet i regel laddats, men inte ventilerats tillräckligt innan laddaren har tagits bort. Statisk elektricitet är en vanlig orsak till att vätgasen antänds. Var försiktig med täckjackor och syntetmaterial – speciellt i torr vinterluft. Stäng av laddaren och vänta gärna några minuter innan laddarens batteripolsklämmor kopplas bort.

Batteriet har svällt eller spruckit, varför?
Alternativ 1: Batteriet har varit urladdat och därigenom kunnat frysa. Vätskan i batteriet har expanderat och spräckt sidorna. Ett fulladdat batteri fryser först vid -67°C medan ett urladdat fryser redan vid -5°C.

Alternativ 2: Batteriet har troligen stått urladdat och sulfaterat. Svavlet i batterisyran har då fastnat på plattorna. När man laddar upp batteriet, har svavlet ingenstans att ta vägen förutom upp mot sidorna.

Alternativ 3: Batteriet ha blivit överladdat. Värmen gör att sidorna på batteriet blir varma och att plasten ger med sig.