119:-
238:- / L

Förtunning nr 3

Art. 30-558

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Förtunning till 2-komponents, polyuretanbaserade lacker, både klarlack och pigmenterad. Används vid sprutlackering och rengöring. 0,5 l. Du måste ha fyllt 18 år för att köpa denna vara.
Fara
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också