119:-
238:- / L

Förtunning nr 3

Art. 30-558

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Förtunning till 2-komponents, polyuretanbaserade lacker, både klarlack och pigmenterad. Används vid sprutlackering och rengöring. 0,5 l.
Fara
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck med alkoholbeständigt skum, pulver eller sand. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också