5990
299,50 / L

Vaselinspray

Art. 36-4531
För hårt belastade anslutningar inom bilsektorn. Bildar en tjock, smörjande och vattenavvisande skyddsfilm. För elkontakter, batteriklämmor, huvudströmbrytare, tryck- och dragkontakter och huvudströmbrytare utomhus och i oskyddade miljöer. Ej elektriskt ledande. 200 ml.
Fara
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Extremt brandfarlig aerosol.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter