4990
49,90 / KG

Glykol Universal, koncentrerad

Art. 36-1779

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En etylenbaserad kylarglykol för bensin- och dieselmotorer avsedd för toppfyllning. Ger ett mycket bra skydd mot frost, korrosion och överhettning. Kan blandas med andra etylenglykolbaserade kylarvätskor. Späds med vatten. Färg: transparent. 1 kg.
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också