4990
49,90 / KG

Glykol Universal, koncentrerad

Art. 36-1779

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
En etylenbaserad kylarglykol för bensin- och dieselmotorer avsedd för toppfyllning. Ger ett mycket bra skydd mot frost, korrosion och överhettning. Kan blandas med andra etylenglykolbaserade kylarvätskor. Späds med vatten. Färg: transparent. 1 kg.
Varning
Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella, internationella bestämmelser.

Andra kunder köpte också