249:-
249:- / L

2-komponents polyuretanlack

Art. 30-553
  • Högblank 2-komponents PU-klarlack för trä, plywood, glasfiber och epoxi.
  • Extremt beständig och tålig i marin miljö.
  • Skyddar mot nötning, bensin och oljor.
  • Högsta UV-skydd. Bör användas ovanpå epoxiarbeten för att skydda mot gulning.
  • Vid första strykningen på obehandlat trä späds lacken med 15–20 % Förtunning nr. 3. Vid behov späds andra strykningen med 5–10 % Förtunning nr. 3.
  • Tidigare lackad yta i gott skick slipas lätt med 280–300 slippapper. På tidigare lackad yta i dåligt skick avlägsnas all gammal lack. Slipa träytan ren.
  • Lacka 4–8 lager för optimalt resultat. Slipa mellan strykningarna med 280–320 korn. Slipdamm avlägsnas lätt med Biltemas klibbduk/takrag 30500.
  • Polyuretanlack bör ej användas på trä med stor rörlighet och ej när luftfuktigheten överstiger 80 %. Träets fuktighet ska ej överstiga 14 %. Ej för permanent bruk under vattenytan.
  • Bäst resultat uppnås vid temperaturer mellan 15 °C och 20 °C.
Blandningsförhållande: 4:1
Applicering: Pensel, roller, spruta
Appliceringstemperatur: min. 5 °C, max. 35 °C
Åtgång: 10–12 m²/l
Spädning, rengöring: Förtunning nr. 3
Potlife: 3 h vid 20 °C
Temperatur: 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C
Övermålningsbar: 18 h | 12 h | 8 h | 6 h
Fullt uthärdad: efter 3 dygn.

OBS! Kan ej lackas på tidigare lackerade 1-komponentsfärger. Vid osäkerhet, testa på liten yta.
Bas
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Sök läkarvård om du känner dig dålig. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Härdare
Varning
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Skadligt vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Vid brand: Släck branden med koldioxid. Använd aldrig vatten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter