9990
302,73 / L

Inredningslack

Art. 30-554

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Halvmatt, uretanalkydbaserad lack. För all typ av träinredning. Ger en slitstark och behaglig yta. Trärena ytor förbehandlas med klarlack, t.ex. Båtlack 30-552, för största djupglans. Tidigare lackade ytor mattslipas före slutstrykning. 330 ml.
Varning
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Brandfarlig vätska och ånga. Innehåller 2-butanonoxim. Kan ge upphov till allergisk reaktion. Innehåller Kobolt bis(2-ethylhexanoat). Kan ge upphov till allergisk reaktion. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarvård. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Undvik att andas in ångor/sprej. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • Torktid: Dammtorr ca 4 h vid +20 °C
  • Övermålningsbar: Efter ca 8 tim
  • Åtgång: Ca 10 m²/L
  • Applicering: Pensel eller roller
  • Förtunning: Lacknafta
  • Glans: Ca 30

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter