149:-

Klorfri poolvård

Art. 36-4709
Smart ”all-in-one” produkt speciellt utvecklad för små pooler i storleken 3000-6000 liter med pump (patronfilter eller sandfilterpump). Aqua Blanc+ lägger grunden för en god vattenvård genom att desinficera och förebygga algtillväxt i poolen. Bygger på ett enkelt två-komponent system där två olika påsar (A och B) tillsätts i poolvattnet vid uppstart. Därefter tillsätts enbart en påse A veckovis.

Dosering: En påse A och en påse B tillsätts vid uppstart av poolen. Därefter tillsätts en påse A varje vecka vid samma veckodag. (För mer exakt info se etiketter)
Användning: Tillsätt en påse A och en påse B direkt efter att poolen vattenfyllts. Dosera påsarnas innehåll efter varandra direkt i poolvattnet. Efter 30 minuter går det bra att bada.
Start- och skötselpaket ger poolvård i 4 veckor.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

A
Fara
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid förtäring.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
B
Varning
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.