129:-

Pooldesinfektion

Art. 36-4707

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Produkten ger en chockdesinfektion för grumligt, grönt vatten för pooler med 3 000–20 000 liter vatten. En effektiv chockklorering som snabbt höjer pH-värdet och desinficerar poolvattnet, men som sedan snabbt sänker värdet igen. Denna smarta formula minimerar både desinfektionstiden samt tiden det tar innan vattnet blir badvänligt igen efter chockkloreringen. Innehåller 5 x 50 g chockdesinfektionsmedel.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

Fara
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Visa skyddsangivelser
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm. Använd skyddshandskar. Använd andningsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

Andra kunder köpte också

Relaterade produkter