129:-

Pooldesinfektion

Art. 36-4707

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Produkten ger en chockdesinfektion för grumligt, grönt vatten för pooler med 3 000–20 000 liter vatten. En effektiv chockklorering som snabbt höjer pH-värdet och desinficerar poolvattnet, men som sedan snabbt sänker värdet igen. Denna smarta formula minimerar både desinfektionstiden samt tiden det tar innan vattnet blir badvänligt igen efter chockkloreringen. Innehåller 5 x 50 g chockdesinfektionsmedel.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Irriterar huden. Kan intensifiera brand. Oxiderande. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor). Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Undvik att andas in damm. Får inte blandas med brännbara ämnen... Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också