199:-

Startkit poolvård

Art. 36-4711

Köp & Hämta

Skicka iväg din beställning nu och hämta dina varor på ditt Biltemavaruhus inom 2 timmar!
Så fungerar Köp & Hämta
Innehåller ett desinfektionsmedel baserat på klor för hygieniskt bra och kristallklart poolvatten. Klortabletterna (20 g) läggs i medföljande klordoserare eller löses upp i en hink med vatten som sedan hälls i längs med poolkanten. I setet ingår även ett algmedel som hämmar bildandet av alger. 50 st teststickor för kontroll av poolvattnets pH- och klorvärde. Testa poolvattnet regelbundet för att säkerställa en bra och hygienisk vattenkvalité.

Innehåll:
0,5 kg Klortablett 20 g
0,5 l Algmedel
1 st Doseringsflottör
50 st Teststickor
1 st Poolvårdsguide

  • Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

B
Fara
Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Visa skyddsangivelser
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Andra kunder köpte också