Från
5990

Startset poolvård

Innehåller ett urval av produkter som behövs för att hålla korrekt klorhalt i poolvattnet, samt förhindra beläggningar i poolen.

Innehåll
Klortabletter, teststickor, doseringsflottör, pH+, pH-, Clear Pool och en poolvårdsguide.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Följ regelbundet dessa steg för att behålla en bra kvalitet på vattnet i din pool:
1. Justera pH-värdet med pH+ eller pH-. Värdet ska ligga mellan 7,0 och 7,4.
2. Tillsätt klor, t.ex. Snabbklor granulat eller Klortabletter, för att oxidera bort organiska orenheter. Klorvärdet ska ligga mellan 1,0 och 1,5 ppm (mg/l).
3. Tillsätt Clear Pool för att förhindra beläggningar i poolen.Dosering – se anvisning på respektive förpackning.

Vi har även salttabletter som kan användas i pooler med inbyggd saltgenerator.

Läs mer om poolvård här

Läs mer om poolvård här

 • SNABBKLOR 1KG

  SNABBKLOR 1KG

  Art. 36-472
  Snabbklor granulat, 1 kg
  179:-
  179:- / KG
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • PH - 1KG

  PH - 1KG

  Art. 36-476
  pH-, 1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Fara
  Orsakar allvarliga ögonskador.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • PH + 1KG

  PH + 1KG

  Art. 36-475
  pH+, 1 kg
  5990
  59,90 / KG
  Varning
  Orsakar allvarlig ögonirritation.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händerna grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • TESTSTICKOR 50-PACK

  TESTSTICKOR 50-PACK

  Art. 36-478
  Teststickor, 50-pack
  119:-
 • KLORTABLETTER 1KG

  KLORTABLETTER 1KG

  Art. 36-473
  Klortabletter, 1 kg
  149:-
  149:- / KG
  Varning
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid förtäring. Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
 • CLEAR POOL 1L

  CLEAR POOL 1L

  Art. 36-477
  Clear Pool, 1 l
  9990
  99,90 / L
  Fara
  Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  Visa skyddsangivelser
  Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall. Förvaras inlåst. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. Undvik utsläpp till miljön. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läs etiketten före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Relaterade produkter